สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับท่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งในบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตทองคำและสัญลักษณ์แห่งมาตรฐานการผลิตทองคำของโลก

เรามีความภาคภูมิใจในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและการขยายธุรกิจผ่านนวัตกรรม ซึ่งทำให้เรามีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมนับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการในปี 2543 เป็นต้นมา

ธุรกิจเหมืองแร่เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เราสามารถขยายธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งสามารถรักษาคุณค่าขององค์กร อันได้แก่ ความจงรักภักดี ความเคารพ และความยึดมั่นในคุณธรรมได้อย่างเหนียวแน่น

เรามีปรัชญาสู่ความสำเร็จที่แสนเรียบง่าย กล่าวคือ การให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อพนักงาน ชุมชนในท้องที่ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ทุกท่าน

ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะกล่าวว่า ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทฯ นั้น มาจากการที่เราได้มีส่วนในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่รายรอบเหมือง ผ่านการสนับสนุนทั้งทางด้านสุขภาพ การศึกษา และสังคม

ผมมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในอนาคตที่สดใสของบริษัทฯ

พวกเรามองไปยังหนทางข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ไปได้อย่างราบรื่น

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันสร้างสรรค์ให้การดำเนินงานของบริษัทของเราดียิ่งขึ้น และร่วมประกาศให้โลกรับรู้ถึงศักยภาพของโครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์ และประเทศไทยของเรา


ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล
ประธานกรรมการ