คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ได้แก่

 1. 1. นายรอส คอยล์ สมาชิกคณะกรรมการ
 2. 2. นายทิม เบนฟิลด์ สมาชิกคณะกรรมการ
 3. 3. นายเบรนเดน แบรดลีย์ สมาชิกคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสรุปได้ ดังนี้

 • พิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 • กำหนดกลยุทธ์การเติบโตและกลยุทธ์การลงทุนในภาพรวมของบริษัท
 • พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาและค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • พิจารณาและอนุมัติการกู้ยืมเงินและการจัดการทางการเงินที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • พิจารณาและอนุมัติกิจกรรมการสำรวจ การวางแผนเหมืองแร่ การเข้าครอบครองที่ดิน การยื่นขอใบอนุญาต และการดำเนินการทางกฎหมาย
 • กำหนดและดำเนินการบังคับใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
 • ให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ในการกำกับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการบริษัท
 • ทบทวนการบริหารกิจการภายในของบริษัทฯ และเสนอแนะการปรับปรุงให้แก่คณะกรรมการบริษัท
 • วางแผนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในภาพรวม
 • ทบทวนและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
 • อนุมัติหรือบันทึกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการตามความจำเป็นหรือตามสมควร
 • กลั่นกรองประเด็นต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 • ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกรรมการชุดต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่
 • มีอำนาจในการจ้าง แต่งตั้ง แก้ไขเงื่อนไขการจ้าง กำหนดค่าจ้างคงที่ ลงโทษ กำหนดบทลงโทษ ตักเตือน เลิกจ้าง ไล่ออก และยกเลิกสัญญาจ้าง ของพนักงานบริษัท และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงานและที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการทำงานและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท