คณะผู้บริหาร

  1. 1. Mr.Greg Foulis รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. 2. นายสิโรจ ประเสริฐผล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและหัวหน้ากลุ่มพาณิชย์ (รักษาการ)
  3. 3. นายเวนย์ โคล หัวหน้ากลุ่มกระบวนการผลิต
  4. 4. นายศุภนิตย์ ศุภนันทิ หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาตร์
  5. 5. นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ หัวหน้ากลุ่มกิจการภายในบริษัท
  6. 6. นางสาวสายพิณ รำพรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี