คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 2 คน ได้แก่

 1. 1. นายรอส สมิธ-เคิร์ก ประธานกรรมการ
 2. 2. นายปีเตอร์ วอร์เรน กรรมการ

อำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสรุปได้ ดังนี้

 • พิจารณาขนาด องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท
 • กำหนดและทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดต่างๆ
 • กำหนดขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
 • ทบทวนและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
 • พิจารณาและเสนอชื่อกรรมการผู้มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ
 • กำหนดขั้นตอนและเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆ
 • นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งเลขนุการของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
 • ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ
 • พิจารณาและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าฝ่ายที่ปฎิบัติการ (Chief Operating Officer) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 • พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงเงินเดือน โบนัสและผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งประเมินตามผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 • พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงเงินเดือน โบนัสและผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งประเมินตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
 • กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และบริษัทลูก
 • ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • นำเสนอข้อกำหนดธรรมาภิบาลและกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
 • กำหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร
 • สนับสนุนให้เกิดโครงสร้างองค์กรที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 • แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนงานด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท