คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่

  1. 1. นายปีเตอร์ วอร์เรน ประธานคณะกรรมการ
  2. 2. นายรอส คอยล์ สมาชิกคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้

  • กำหนดกรอบนโยบายและกระบวนการด้านการบริหารความเสี่ยง
  • ประชาสัมพันธ์และดำเนินกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงความเสี่ยง (risk awareness) ให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และโดยการพัฒนากระบวนการด้านการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีทรัพยากรในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
  • เฝ้าระวังความเสี่ยงระดับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอแนะกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  • ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการตรวจสอบและการสนับสนุนที่เพียงพอในการระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเมือง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
  • สนับสนุนการเฝ้าระวังความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ และ
  • ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท