กิจกรรมของบริษัท

การบริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิต

คุณไมค์ โมนากาน ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำการจัดการโครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย โดยจัดเป็นประจำทุกๆ 3 เดือนที่สำนักงานประจำพื้นที่หลัก (Main site office) จังหวัดพิจิตร

123456