Company Activities

อัคราฯ ร่วมยินดีกลุ่มหัตถกรรมหญ้าแฝก รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ในการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 10

อัคราฯ ร่วมยินดีกลุ่มหัตถกรรมหญ้าแฝก รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ในการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 10

กรุงเทพฯ 22 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กลุ่มหัตถกรรมหญ้าแฝก ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ หนึ่งในโครงการสร้างอาชีพที่บมจ. อัครา รีซอร์สเซส ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ในการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559-2560 ภายใต้หัวข้อ “1 ทศวรรษ หญ้าแฝก V-Strong Network มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กลุ่มหัตถกรรมหญ้าแฝก ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ถือเป็นหนึ่งในโครงการสร้างอาชีพที่บมจ. อัครา รีซอร์สเซส ให้การสนุบสนุนประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำชาตรีในการนำวัสดุในพื้นที่มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมจัดหาวิทยากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนะนำและเพิ่มช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของตลาด สร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่คนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน