รางวัลและเกียรติคุณ

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ปี 2552-2556) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ลงนามโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
 • รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Award) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • เกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลประกาศเกียติคุณโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • รางวัลประกาศเกียติคุณโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • เกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • เกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลประกาศเกียติคุณโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • รางวัลทีมอาสาบรรเทาภัย (อันดับที่สอง) มอบโดยนายกรัฐมนตรี
 • รางวัลนายจ้างยอดเยี่ยมปี 2554
 • รางวัลประกาศเกียติคุณโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับ 10,000,000 ล้านชั่วโมง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลทีมอาสาบรรเทาภัย (Phoenix Team) มอบโดยนายกรัฐมนตรี
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลประกาศเกียติคุณโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับ 10,000,000 ล้านชั่วโมง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นประเภทเหมืองแร่ จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • รางวัลนายจ้างยอดเยี่ยม โดยหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย
 • รางวัลการจัดการดีเด่น โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) โดยคณะกรรมการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 22
 • รางวัลดีเด่นด้านทรัพยากรบุคคล Asia Mining Sustainability Awards 2008
 • รางวัลด้านสุขภาพและความปลอดภัย Jim Torlach Health and Safety จาก AUSIMM
 • รางวัลความยั่งยืนด้านแรงงานสัมพันธ์ แห่งออสเตรเลีย
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับจังหวัด) โดยรองนายกรัฐมนตรี
 • ใบรับรอง TLS certificate โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดพิจิตร จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • เครือข่ายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนปี 2549 จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 • ศูนย์เรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ ป.ป.ส.
 • รางวัล To be number one จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) จากคณะกรรมการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 20
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบการชั้นดี ประเภทโรงประกอบโลหกรรม จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • รางวัลสถานประกอบการชั้นดีประเภทเหมืองแร่ จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับจังหวัด) จากคณะกรรมการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ประกาศนียบัตรด้านการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ จากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • เกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการโรงงานสีขาว จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • รางวัลชมเชยด้านแรงงานหญิง จากกระทรวงแรงงาน
 • รางวัลชมเชยด้านแรงงานสัมพันธ์ จากกระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับจังหวัด) จากคณะกรรมการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน