สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างชื่อเสียงที่ดีนับตั้งแต่การเริ่มดำเนินการโครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์ในปี 2543 เป็นต้นมา การบริหารจัดการเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จนั้นถือเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเราไม่เคยย่อหย่อนต่อการทำหน้าที่นี้

เรามีความภูมิใจในฐานะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ปรัชญาของเราคือ การพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จนั้นเป็นปรัชญาที่เรียบง่าย กล่าวคือ

  • เราสนับสนุนช่วยเหลือและทำงานร่วมกันกับชุมชนที่อยู่รายรอบโครงการของเรา
  • เราปรับปรุงสภาพการดำเนินงานให้เข้ากับนโยบายและกฎระเบียบที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่
  • เราสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่หุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์อันดี
  • เราเคารพและห่วงใยพนักงานของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของชาวบ้านผู้อาศัยในพื้นที่รายรอบโครงการ ผ่านการลงทุนทั้งในด้านการศึกษา ที่อยู่อาศัย และสุขภาพ เพื่อสร้างชุมชนที่มีความสุขและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้แนวทางที่ดีที่สุด( Best practice) และยังสามารถรักษาผลการดำเนินงานในระดับยอดเยี่ยมในพื้นที่ที่เราทำงานอยู่

เรามีความภูมิใจที่ได้รับการยกย่องจากภาครัฐในฐานะผู้นำด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับรางวัลมากมายเพื่อตอบแทนความพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อมของเรา

บริษัทฯ ยังคงก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งสู่อนาคตที่สดใส โดยเราจะรักษาชื่อเสียงที่ดีและมุ่งมั่นนำโอกาสใหม่ๆ มาสู่ประชาชนชาวไทย เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตทองคำอย่างเข้มแข็ง

ผมรู้สึกตื่นเต้นทจะเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และการเติบโตบริษัทในอนาคต และขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเดินทางไปพร้อมกับเรา เพื่อสร้างสรรค์ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดำรงรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมทองคำของโลก

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


ปกรณ์ สุขุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร