ข้อมูลบริษัท

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม อัครา ไมนิ่ง จำกัด) เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยในปี 2536 เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการโครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์ในประเทศไทย บริษัทฯ เป็นบริษัทลูกของบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย ("ASX") โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ถือหุ้นร้อยละ 48.2% ในบริษัทฯ

เหตุการณ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาของบริษัท มีดังต่อไปนี้:

 • ปี 2537 เริ่มดำเนินการสำรวจแร่ในประเทศไทย
 • มิถุนายน 2543 ได้รับประทานบัตรเหมืองแร่ 5 ฉบับ ครอบคลุมพื้นที่โครงการชาตรีใต้
 • มกราคม 2544 ได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในส่วนของโรงประกอบ โลหกรรมชาตรี
 • ธันวาคม 2543 - พฤศจิกายน 2544 โรงงานประกอบโลหกรรมชาตรีและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องสร้างเสร็จสิ้น
 • พฤศจิกายน 2544 บริษัทฯ ทำการทดสอบระบบโรงงานประกอบโลหกรรมชาตรี และเริ่มการผลิตทองคำเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการชาตรีใต้
 • ธันวาคม 2546 เสร็จสิ้นการขยายโรงประกอบโลหกรรมชาตรี ส่งผลให้กำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 2.0 ล้านตัน/ปี
 • ธันวาคม 2549 เสร็จสิ้นการขยายโรงประกอบโลหกรรมชาตรีครั้งที่สอง ส่งผลให้กำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 2.3 ล้านตัน/ปี
 • มิถุนายน 2551 ได้รับประทานบัตรเหมืองแร่สำหรับโครงการชาตรีเหนือ ซึ่งมีพื้นที่เพิ่มขึ้นถึงสามเท่า ทำให้มีปริมาณแร่สำรองเพื่อการทำเหมืองเพิ่มขึ้น
 • พฤศจิกายน 2551 เริ่มกิจกรรมด้านเหมืองแร่ที่โครงการชาตรีเหนือ
 • มิถุนายน 2553 ได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำหรับส่วนขยายของโรงประกอบโลหกรรมชาตรี
 • มิถุนายน 2555 ส่วนขยายของโรงประกอบโลหกรรมชาตรีผ่านการทดสอบขั้นสุดท้าย (final stages of commissioning ) และการทดลองเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด (optimization trial) เสร็จสิ้น ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 5.0 ล้านตัน/ปีเมื่อโรงงานพร้อมดำเนินการผลิต
 • พฤศจิกายน 2555 โรงประกอบโลหกรรมชาตรี ได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม โรงงานมีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 5.0 ล้านตัน/ปี และขณะนี้ดำเนินการผลิตทั้งสิ้น 6.2 ล้านตัน/ปี