คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบการรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องและเพียงพอ
  • ตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  • พิจารณา คัดเลือก และนำเสนอให้จัดจ้างผู้สอบบัญชีรวมทั้งพิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว
  • พิจารณาเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง (related party transaction) ที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และพิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว รวมทั้งนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  • จัดเตรียมรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะถูกเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยได้รับการลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
  • กระทำการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ