การดำเนินงาน

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำที่มีปริมาณสินแร่และปริมาณการผลิตทองคำมากที่สุดในประเทศไทย ภายใต้โครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 280 กิโลเมตร โครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์ ประกอบด้วย แหล่งสินแร่ชาตรีใต้ ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 และแหล่งสินแร่ชาตรีเหนือ ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2551 นอกจากนั้น โครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์ ยังมีโรงประกอบโลหกรรมชาตรีเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย

สถานที่ตั้งโครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์

CHATREE

บริษัทฯ ดำเนินการทดสอบโรงประกอบโลหกรรมแห่งแรกพร้อมๆ กับการก่อสร้างเหมืองในโครงการชาตรีใต้ในปี 2544 โรงงานดังกล่าวมีกำลังการผลิตติดตั้งแรกเริ่มที่ 1 ล้านตัน/ปี และต่อมาได้เพิ่มเป็น 2.3 ล้านตัน/ปี ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังการผลิตของโครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์เป็น 5 ล้านตัน/ปี โดยการก่อสร้างโรงประกอบโลหกรรมแห่งใหม่ ปัจจุบัน โรงประกอบโลหกรรมชาตรี มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 6.2 ล้านตัน/ปี