ข้อมูลตำแหน่งงาน

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในแง่ของปริมาณแร่และการผลิตทองคำในโครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์ เราดำรงรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพ โดยการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถและมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมปฏิบัติงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้

เอกสารแนบจำเป็น *

ใบสมัครงาน หนังสือขอความยินยอม

ตำแหน่ง

 1. Government Relations Manager

  1 ตำแหน่ง

  Responsibilities

  • Establishes and nurtures positive relationships with government authorities and senior officers at district and provincial levels for effective communication regarding the company’s business.
  • Follows up and facilitates necessary steps and procedures in regulatory affairs to ensure continuous progress aligned with the company’s direction.
  • Engages in communication with external parties (regulators, external consultants, public authority etc.), to inform and foster trust and understanding of the company’s operations and public perception.
  • Participates in the development of effective strategies to support the achievement of organizational objectives, demonstrating a thorough understanding of relevant laws, rules and regulations governing the company’s operations.
  • Offers suggestions and recommendations to the company’s executives to stay updated on new developments in regulatory issues and potential impacts on the company.
  • Performs miscellaneous job-related duties as assigned.

  Qualifications

  • Male or Female, age over 40 years old.
  • Bachelor’s degree or higher in business administration, science and environment, political science, public relations, or a related field.
  • Minimum of 20 years of experience in government relations and coordination, regulatory affairs, business administration, community relations, sustainable development, etc.
  • Excellent interpersonal skills, adept at working as a team player with strong leadership.
  • Proficient in spoken and written English.

  สมัครงาน

 2. Government Relations Supervisor

  1 ตำแหน่ง

  Responsibilities

  • Fosters good relationships with government authorities and senior officers at district and provincial levels for effective communication regarding the company’s business.
  • Follows up and coordinates necessary steps and procedures in regulatory affairs to ensure continuous progress aligned with the company’s direction.
  • Engages in communication with relevant external parties to inform and establish trust and understanding of the company’s operation, enhancing public perception.
  • Assists in the development of effective strategies to support the achievement of organizational objectives, demonstrating a thorough understanding of rules and regulations governing the company’s operations.
  • Offers recommendations to the Manager - Government Relations and the company’s executives to stay updated on new developments in regulatory issues and potential impacts on the company.
  • Performs miscellaneous job-related duties as assigned.

  Qualifications

  • Male or Female, age over 30 years old.
  • Bachelor’s degree or higher in public or business administration, science and environment, political science, or a related field.
  • 10-15 years of experience in government relations and coordination, regulatory affairs, business administration, community relations, etc.
  • Strong interpersonal and teamwork skills.
  • Good English speaking and writing skills.

  สมัครงาน

 3. Community Relations Supervisor

  1 ตำแหน่ง

  Responsibilities

  • Takes the lead in community relations activities and seeks support from local communities to carry out projects for the mutual benefit of the company and communities.
  • Fosters and strengthens close relationships with self-administrative organizations, local leaders and villagers in the nearby communities ensuring their support of the company’s operations.
  • Maintains regular communication with local stakeholders to ensure understanding and recognition of the company’s efforts, enhancing public perception.
  • Encourages and motivates participation of Akara’s employees and business partners in community relations activities.
  • Performs any other duties assigned by the executives in relation to community relations and development.

  Qualifications

  • Male or Female, age 30-40 years old
  • Bachelor’s degree or higher in agriculture, environment, political science, or a related field.
  • Minimum of 10 years of experience in agriculture, environment, political science, business administration, community relations, or government coordination.
  • Intermediate level of English proficiency, in speaking and writing.
  • Strong teamwork and interpersonal skills.
  • Preference will be given to applicants with residency in Phichit, Phetchabun, and Phitsanulok.

  สมัครงาน

 4. Sustainable Development Assistant Manager

  1 ตำแหน่ง

  Responsibilities

  • Develops, promotes, and manages sustainable development initiatives and existing programs aligned with the company’s direction and strategies.
  • Takes the lead in implementing the aforementioned activities and seeks support from local communities to carry out projects that benefit both the company and the communities.
  • Collaborates with community-based organizations and community groups to foster their products and marketing strategies leading to increased recognition, certification, and income generation for the groups.
  • Engages with all stakeholders to ensure understanding and acknowledgment of the company’s efforts, while expanding successful initiatives to surrounding areas for greater impact and improved public perception.
  • Fosters and strengthens relationships with local authorities, communities, and leaders through open engagement.
  • Encourages and motivates participation of Akara’s employees and business partners in community relations activities.
  • Performs any other duties assigned by the executives in relation to community relations and development.

  Qualifications

  • Male or Female, age 35-45 years old.
  • Bachelor’s degree or higher in public relations, business administration, political science, or a related field.
  • Minimum of 10 years of experience in community relations, sustainable development, organic farming, renewable energy, or business administration.
  • Good teamwork and interpersonal skills.
  • Good English speaking and writing skills.

  สมัครงาน

 5. ช่างกลและช่างเชื่อม

  1 ตำแหน่ง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • แก้ไข ซ่อมแซม เครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องกล และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่น ๆ
  • ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงานซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • มีความสามารถในการประกอบ ติดตั้งแบริ่ง เกียร์บ็อก ปั๊ม และเข้าใจงานยก และอุปกรณ์ช่วยยกอย่างปลอดภัย
  • มีความสามารถในด้านงานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อม CO2 และงานเชื่อมประกอบติดตั้ง
  • มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานงานเชื่อม ASME Section IX, AWS D1.1, API 1104
  • รายงานสาเหตุและผลของการซ่อมบำรุงต่อหัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น
  • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน
  • ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือและทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ
  • ติดตาม และปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
  • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
  • ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการทำงานในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2-3 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  • มีวินัย ตรงต่อเวลา
  • หากมีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงานที่เปิดรับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครงาน

 6. พนักงานคลังพัสดุ ฝ่ายซ่อมบำรุง

  1 ตำแหน่ง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดเก็บและตรวจนับจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในคลังพัสดุ
  • สามารถซ่อมแซมเครื่องมือเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี
  • ตรวจสอบการรับ-ส่งอะไหล่ที่ต้องส่งออกไปยังภายนอกบริษัท
  • ติดตามสถานะของอะไหล่ที่ส่งออกไปยังนอกบริษัท
  • ดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ทำงาน

  คุณสมบัติ

  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  • สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีวินัย ตรงต่อเวลา
  • หากมีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงานที่เปิดรับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครงาน

 7. หัวหน้าช่างไฟฟ้า

  1 ตำแหน่ง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • วิเคราะห์การทำงานและความเข้ากันได้ของเครื่องจักรเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • วางแผนงานประจำวันและแจกจ่ายงานให้กับทีมงาน
  • อบรมให้ความรู้กับช่างไฟฟ้า
  • เข้าใจระบบกระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่เครื่องบดหยาบจนถึงห้องทอง
  • ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (ประสบการณ์ด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 5 ปี) หรือปริญญาตรี (ประสบการณ์ด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  • สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีวินัย ตรงต่อเวลา
  • หากมีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงานที่เปิดรับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครงาน

 8. Senior Planning Engineer / Planning Engineer

  1 ตำแหน่ง

  Job Description:

  • Liaise with the company's environmental function to ensure that all the projects maintain environmental compliance.
  • Provide a safe and healthy working environment for employees, contractors, and visitors by making employees responsible for working safely and encouraging others to follow site safety rules.
  • Initiate and revise work instruction procedures.
  • Ensure the integrity of the metallurgical function is maintained.
  • Advise subordinates in metallurgical testing, equipment maintenance, service, and training.
  • Delegate the assigned work from superiors to subordinates and tend to finish on time.
  • Ensure that the subordinates follow the work instruction procedures correctly.
  • Report any essential information to superiors.
  • Co-ordinate with the others with pleasure.
  • Follow up on the company policies and procedures.
  • Maintain good working relationships between superiors and subordinates.
  • Assist the department's administration.
  • Report this information in the morning meeting.
  • Optimize the metallurgical performance of the processing function for the operation team. Initiate and create metallurgical projects.
  • Support subordinates to improve working competencies.
  • Control the administration of the metallurgical department.
  • Ensure that subordinates follow the company's policies and procedures.
  • Develop a metallurgical database system.
  • Coaching and Training Subordinates.

  Qualifications:

  • Bachelor’s degree in Metallurgy or Chemical Engineering.
  • Minimum 5 years’ Experience in Mineral Process Industry.
  • Good communication in English is preferable.
  • Ability to interpret metallurgical results.
  • Understanding of Chemical Reagents, Metallurgical and Chemical Principal.
  • Experience in documentation management and database system.
  • Knowledge of process control would be an advantage.

  สมัครงาน

 9. Environmental Engineer

  1 ตำแหน่ง

  Job Description:

  • Establish, maintain, and administer the Environmental Management Plan.
  • Maintain environmental activities to deliver required service and support plant.
  • Investigate, or assist in the investigation of accidents and incidents where damage to, or potential existed for environmental harm.
  • Assist inspectors in the performance of the inspectors’ duties.
  • Conduct inspections of and report on environmental hazards or unsatisfactory conditions and practices.
  • Conduct and report on Environmental Management Plan audits.
  • Maintain current working knowledge of Environmental legislation, codes of practice and other environmental guidelines.
  • Provide environmental input in toolbox meetings.
  • Establish and maintain emergency environmental response team procedures and ensure competency of emergency response team.
  • Coordinate with related department to preventive impact or environmental issues.
  • Participate and support CSR project.
  • Other duties as assigned.

  Qualifications:

  • Bachelor's degree in Environmental Engineering or Science.
  • At least 5 years of experience working in the environmental field (industrial environment management would be an advantage).
  • Experience in liaising with Government bodies and regulatory authorities is an advantage.
  • Good communication and presentation skills.
  • Good knowledge of environmental management system, quality management system, risk and opportunity management system (preferable).
  • Good command in English.
  • Problem solving skills and work well under high pressure.

  สมัครงาน

 10. Assistant Accounting Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  1 ตำแหน่ง

  Job Description:

  As an Assistant Accounting Manager, you will help manage and control the accounting, financial, and tax team in order to maintain an efficient and effective of month end closing in a timely and accurate manner.

  • Oversee and monitor procedures guaranteeing the quality, regulations, and exhaustiveness of the published accounts in compliance with applicable local laws.
  • Corporate income tax (PND51, PND50) & BOI & Deferred tax.
  • Coordinate with Revenue department & BOI officer / advisor, external audit and consultant team.
  • Financial statement and submission to DBD.
  • Coordinate with Auditor & Parent company for Half year, Final audit.
  • Calculate key estimation account (Rehabilitation Provision, Employee benefit, Inventory, NRV for Inventory, Slow moving, Impairment of asset, Restripe, etc.
  • Monthly performance report.
  • Be able to assist Accounting Manager to supervise AP, AR, GL and finance staffs in daily operation.
  • Lead team to simplified working process.
  • Other duties as requested.

  Qualifications:

  • Bachelor’s degree or higer in accounting.
  • Experience in Assistant manager or Manager at least 5 years.
  • Strong knowledge in Accounting and Tax systems.
  • Strong organizational and leadership skills.
  • Good knowledge in the ERP system and MS Office.
  • Good command in English is a must.
  • Good in communication and interpersonal skill.
  • Positive attitude, detail-oriented, critical thinking and problem solving skills, team player with a willingness to help when required.
  • Experience in Big 4 audit firms is advantageous.
  • CPD license would be advantage.
  • Able to relocate to Phichit province (Chatree Gold Mine).

  สมัครงาน

 11. Senior Metallurgist (Process Engineer/Chemical Engineer)

  1 ตำแหน่ง

  Job Description:

  • Liaise with the company's environmental function to ensure that all the projects maintain environmental compliance.
  • Provide a safe and healthy working environment for employees, contractors, and visitors by making employees responsible for working safely and encouraging others to follow site safety rules.
  • Initiate and revise work instruction procedures.
  • Ensure the integrity of the metallurgical function is maintained.
  • Advise subordinates in metallurgical testing, equipment maintenance, service, and training.
  • Delegate the assigned work from superiors to subordinates and tend to finish on time.
  • Ensure that the subordinates follow the work instruction procedures correctly.
  • Report any essential information to superiors.
  • Co-ordinate with the others with pleasure.
  • Follow up on the company policies and procedures.
  • Maintain good working relationships between superiors and subordinates.
  • Assist the department's administration.
  • Report this information in the morning meeting.
  • Optimize the metallurgical performance of the processing function for the operation team.
  • Initiate and create metallurgical projects.
  • Support subordinates to improve working competencies.
  • Control the administration of the metallurgical department.
  • Ensure that subordinates follow the company's policies and procedures.
  • Develop a metallurgical database system.
  • Coaching and Training Subordinates.

  Qualifications:

  • Bachelor’s degree in Metallurgy or Chemical Engineering.
  • Minimum 5 years’ Experience in Mineral Process Industry.
  • Good communication in English is preferable.
  • Ability to interpret metallurgical results.
  • Understanding of Chemical Reagents, Metallurgical and Chemical Principal.
  • Experience in documentation management and database system.
  • Knowledge of process control would be an advantage.

  สมัครงาน

 12. HR Supervisor - HR department

  1 ตำแหน่ง

  Job Description

  Responsibilities

  • Supervise and manage all aspects of the recruitment process at the staff level.
  • Coordinate with external parties to support recruitment activities and tap into diverse talent pools.
  • Design a comprehensive matrix for candidate selection, utilizing appropriate recruitment channels and sources.
  • Conduct assessments and selection procedures to identify the right candidates, following established recruitment procedures.
  • Ensure all recruitment activities comply with statutory regulations and guidelines.
  • Provide efficient and effective HR administration services, including managing provident fund, social security, and various employee benefits.
  • Administer insurance and medical plans for employees.
  • Maintain and update compensation and benefits administration processes, including the employee handbook.
  • Handle employee queries in a timely and effective manner.
  • Stay updated on labor legislation and proactively inform the company about any relevant changes.
  • Perform any other duties as assigned by management.

  Qualification

  • Bachelor's degree in Human Resources Management or a related field.
  • Minimum of 5 years of direct experience in HR.
  • Good command of English.
  • Strong capability in MS Excel, analytical and reporting skill.
  • Ability to build and maintain positive relationships with colleagues.
  • Solid knowledge of labor regulations and good HR practices.
  • Excellent communication, people-oriented and result-driven.
  • High level of integrity and confidentiality in handling sensitive employee information.
  • Able to work in Phichit province.

  สมัครงาน

 13. Document Control Supervisor / Senior Officer - Administration Department

  1 ตำแหน่ง

  Job Description

  Responsibilities

  • Take full responsibility for document registration, distribution, storage, and destruction, adhering to established procedures and the quality management system (QMS).
  • Manage record control registration and ensure accurate documentation of all relevant information.
  • Coordinate with other departments to control, prepare, distribute, and store documents related to their respective areas of operation.
  • Assist internal and external stakeholders in ensuring that all company documents comply with standard systems, including ISO, BOI, and others.
  • Regularly update the information in the document control master list to maintain accuracy and accessibility.
  • Execute any additional tasks or assignments as directed by the department head.

  Qualification

  • Bachelor's degree in any field.
  • A minimum of 3 years of relevant experience.
  • Experience in Document Control within ISO and BOI environments will be advantageous.
  • Familiarity with Quality Management Representative (QMR) responsibilities and knowledge of ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, and SA8001 standards will be advantageous.
  • Strong proficiency in MS Office applications.
  • Good command of English.
  • Demonstrated high level of responsibility, with exceptional interpersonal and problem-solving skills.

  สมัครงาน

ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อทางจดหมายตามที่อยู่ข้างล่าง โปรดแจ้งระดับเงินเดือนในปัจจุบันของท่านและระดับเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (resume) และรูปถ่ายล่าสุดมาที่

ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
99 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230

โทร.+66 5661 4500 | Fax. +66 5661 4190

ท่านสามารถส่งใบสมัครงานทาง email ได้ที่: wasant@akararesources.com (กรุณาแนบประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายล่าสุดและแจ้งระดับเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง) ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติม สามารถดูที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.akararesources.com