กิจกรรมของบริษัท

อัคราร่วมพลิกฟื้นคืนผืนป่า จ.พิจิตร ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

อัคราร่วมพลิกฟื้นคืนผืนป่า จ.พิจิตร ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับจังหวัดพิจิตร นำโดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานราชาการ กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร กกล.รส.จทบ.พช. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิจิตร ตลอดจนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ในงาน “พลิกฟื้นผืนป่า ...ป่าไม้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 จ.พิจิตร ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ งานจัดขึ้น ณ ป่าชุมชน บ้านเขาพนมพา อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร