กิจกรรมของบริษัท

อัคราฯ จัดเวทีรับฟังเสียงชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

อัคราฯ จัดเวทีรับฟังเสียงชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินกิจการเหมืองทองคำชาตรี จัดเวที “สภาชุมชน” งานประชุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีผู้นำชุมชน จาก 29 หมู่บ้านรอบเหมืองและคณะผู้บริหารอัคราเข้าร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อมูล ตอบข้อซักถาม ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี นำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบเหมืองอย่างยั่งยืน โดยสภาชุมชนดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน และสัญจรไปตามหมู่บ้านต่างๆ รอบเหมือง