นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งวางแนวปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) โดยนโยบายดังกล่าวจะได้รับการศึกษาทบทวนทุกปีเพื่อปรับให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของธุรกิจที่มีอยู่ โดยจะมีการสื่อสารการปรับปรุงนโยบายไปยังคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการทั้งในแง่ของลายลักษณ์อักษรและเจตจำนงของนโยบายดังกล่าว