ชุมชน สุขภาวะและการศึกษา

โครงการเหมืองชาตรีตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 280 กิโลเมตร เนื่องจากหมู่บ้านรายรอบพื้นที่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อาทิ การทำนาปลูกข้าว ดังนั้น โครงการชาตรีจึงให้ความสำคัญ ใส่ใจ และดูแลชุมชนดังกล่าวที่เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านของเรา ที่ดำรงอยู่ในพื้นแผ่นดินไทย เฉกเช่นเดียวกัน

กิจกรรมบรรษัทบริบาล (CSR) ในโครงการเหมืองชาตรีนั้น เป็นพันธสัญญาต่อเนื่องของบริษัทฯ โดนมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นธรรม โดยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ในเขตพื้นที่ของชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน รวมถึงคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รายล้อมรอบพื้นที่ของโครงการฯ

นอกจากนี้ โครงการชาตรีมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งในการลดผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการเหมืองแร่ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนโดยรอบ การดำเนินโครงการฯ มีการจัดการประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มชาวบ้าน เพื่อให้การช่วยเหลือชุมชนในทุกด้าน

หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์และบรรษัทบริบาลของบริษัทฯ (CSR) ประกอบด้วยบุคลากรสำคัญที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการย่อยๆ หลายโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีความเจริญเติบโต

สุขภาวะและการศึกษา

กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านการศึกษาของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย การติดตั้งระบบประปาในหมู่บ้าน การสร้างถนนใหม่ และการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด รวมทั้งการฟื้นฟู ซ่อมแซมโรงเรียนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการฯ การให้การสนับสนุนการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมด้านแข่งขันกีฬา และการสนับสนุนงานเทศกาลต่างๆ ของชุมชนในพื้นที่โดยรอบของโครงการฯ

นอกจากการให้เงินสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ยังสมทบทุนกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งภายใต้กองทุนดังกล่าว จะมีการนำเสนอโครงการจ้างงานระยะยาวที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในระดับรากหญ้า ซึ่งโครงการดังกล่าวอนุมัติโดยหน่วยงานกำกับดูแล

กองทุนชุมชนสำคัญที่บริษัทฯ ร่วมสมทบทุน มีดังต่อไปนี้

  • กองทุนบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  • กองทุนขององค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.)
  • กองทุนหมู่บ้าน และ
  • กองทุนอัคราเพื่อชุมชน

อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการกองทุนแต่ละกองทุนโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการ ผู้นำหมู่บ้าน และพนักงานของโครงการชาตรีร่วมเป็นสมาชิก เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิผล ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านโครงการพัฒนาชุมชนเหล่านี้

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้เพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชนในฐานะผู้จ้างงานหลักของจังหวัด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานในระยะยาว และมีประวัติการดูแลช่วยเหลือชุมชนมาอย่างยาวนานและน่าประทับใจ ตัวอย่างเช่น ในปี 2550 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมว่าด้วยแรงงาน (SA 8000) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001) สำหรับการประกอบกิจการของโครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์ จะมีมาตรฐานเหล่านี้เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงข้อกำหนดด้านอื่น ๆ ตลอดจนข้อกำหนดภายใต้อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (the Conventions of the International Labor Organization) และอนุสัญญาของสหประชาชาติ

นอกจากนั้น ในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการจากนายกรัฐมนตรี ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นผลแห่งความสำเร็จด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการของบริษัทฯ

จวบจนถึงปัจจุบันนี้ โครงการชาตรีได้รับรางวัลด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการจากหน่วยงานภาครัฐถึง 4 รางวัล และยังได้รับรางวัลนายจ้างยอดเยี่ยมจากสถาบัน Aon Hewitt และมหาวิทยาลัยศศินทร์ในปี 2555 อีกด้วย

นอกจากนี้ั้ บริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ได้รับรางวัลความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพแห่งประเทศไทยในปี 2555 และ 2556 ในกลุ่มของบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 500 คนขึ้นไป

นับจนถึงเดือนมิถุนายน 2556 โครงการชาตรีไม่มีผลการประสบอุบัติเหตุของพนักงานถึงขั้นหยุดงาน ตลอดระยะเวลา 10 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นประวัติด้านความปลอดภัยที่โดดเด่นและยากที่จะทำให้เกิดขึ้นได้หากไม่มีวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานที่เน้นความปลอดภัยและกรอบแนวคิดด้านความปลอดภัยที่ถูกต้อง

ธุรกิจของบริษัทฯ แท้จริงแล้วจะเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นหลัก ทั้งบุคลากรในสถานประกอบการและชาวบ้านในชุมชนรอบๆ เหมืองเปรียบเสมือนกระแสเลือดที่หล่อเลี้ยงธุรกิจของเรา

บริษัทฯ จะยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะเป็นดั่งเพื่อนบ้านที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่นและยืนหยัดที่จะมอบโอกาสให้แก่ผู้ที่ต้องการทำงานและเติบโตไปกับเราต่อไป